İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Etik Okul

Etik Okul Projesi

Etik Okul Projesi, eğitim kurumlarının, etik ilkelere göre yönetilme kapasitelerini geliştirmek, kamuoyunun eğitim kurumlarının ve okul yöneticilerinin etik ilkelere bağlılıklarına ilişkin algısını yükseltmek, öğrenci, öğretmen, yönetici, çalışan ve velilerin temel haklarının korunmasına katkı sağlamak, böylece ülkemizdeki eğitimin niteliğine katkıda bulunmak amaçlanmaktadır.

Etik Okul Projesi Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 15. ve 32. Maddelerine[1][2], Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 107 ve 212. Maddelerine[3][4],  MEB Okul-Aile Birliği Yönetmeliğinin[5][6], Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik[7] ve MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Eğitimciler İçin Mesleki Etik İlkeler konulu Genelgesine dayandırılmaktadır.

Etik Okul Projesi kapsamında eğitim kurumlarının sundukları hizmetin evrensel etik ilkelere uygunluğunu ölçmek amacıyla Etik Okul değerlendirme formu geliştirilmiştir. Siz de okulunuzun etik ilkelere uygunluğunu ölçebilir okulunuzun etik standardını yükseltebilirsiniz.

İsterseniz okulunuzun “Etik Okul” Puanını, Dernek web sayfamızdaki “Etik Okullar” listesinde yayınlayabiliriz. Sosyal medya mecralarımızda okulunuzu tanıtabiliriz.

Etik Okul Değerlendirme Formu indir

Etik Okul Değerlendirme Formu Uygulama Rehberi ve Puanlama Anahtarı indir

Etik Okullar

Okul Değerlendirme Formu Uygulama Rehberi

Etik Okul Değerlendirme Formu 6 bölümden oluşur:

 1. Eğitimciler (20 Puan)
 2. Eğitim-Öğretim (20 puan)
 3. Yöneticiler (20 puan)
 4. Kurum Kültürü (20 puan)
 5. Mali İşler (10 puan)
 6. Etik Komisyon Çalışmaları (10 puan)

Etik Okul Puanı, okul toplumuna uygulanacak anketlerin ortalama puanlarının %80’i ile doküman inceleme puanlarının %20’sinin toplamı ile elde edilir.

Etik Okul Değerlendirme Puanı= Anket Puanı X 0,80 + Doküman İnceleme Puanı X 0,20

Okul toplumuna uygulanacak anketler okul toplumunu oluşturan aşağıdaki 6 (altı) gruptan cinsiyet,  sosyoekonomik düzey, branş, eğitim durumu, sınıf, alan, kıdem değişkenlerine göre normal dağılım gösterecek biçimde, karşılarında belirlenen oranlarda toplanır ve verilerin ortalama puanları esas alınarak belirlenir. Toplanacak anket sayısı ve dağılımı, bütün grupların temsilini sağlamak koşuluyla aşağıdaki grupların okul nüfusuna oranıyla, Etik Komisyonu tarafından belirlenir. Anket sayısı 50 kişinin altında ve okul nüfusunun %10’undan az olamaz. Anket yoluyla elde edilecek puanlar toplam puanın %80’ini oluşturur.

 1. Yönetici (%5)
 2. Öğretmen (%25)
 3. Öğrenci (%30)
 4. Çalışan (%5)
 5. Veli (%30)
 6. Paydaş/Tedarikçi (%5)

Doküman İnceleme yoluyla elde edilecek puanlar, aşağıdaki belgelerin karşılarında yazılan niteliklerine göre değerlendirilmesi yoluyla belirlenir:

 1. Okul-aile birliği/okul bütçesinin web sitesinde ve okulun görünür yerlerinde duyurulması (%25)
 2. Okul-aile birliği/okul gelir ve giderlerinin web sitesinde ve okulun görünür yerlerinde duyurulması (%25)
 3. Okul etik komisyonu çalışmalarının duyuruları (%25)
 4. Okul etik komisyonuna gelen başvuruların değerlendirilmesi (%25)

Etik Okul Değerlendirme Formu Puanlama Anahtarı

Etik Okul Toplam ve Alt Bölüm Puanları

Etik Okul Toplam Puanı: 100 puan

Alt Bölümler

 1. Eğitim-Öğretim Hizmetleri: 20 puan
 2. Eğitimciler: 20 puan
 3. Kurum Kültürü: 20 puan
 4. Yöneticiler: 20 puan
 5. Mali İşler: 10 puan
 6. Etik Komisyon Çalışmaları: 10 puan

Etik Okul Puanlama Anahtarı

 1. Etik Okul Puanı: 91-100 puan
 2. Kabul edilebilir Etik Okul Puanı: 71-90 puan
 3. İyileştirilmesi Gereken Etik Okul Puanı: 51-70 puan
 4. Etik Olamayan Okul: 0-50 puan

Not:

 1. Herhangi bir alt bölüm için 70 ve/veya altı bir puan alan okulların ortalama puanları 91 ve üzeri olsa da “Kabul Edilebilir Etik Okul” kategorisinde değerlendirilecektir.
 2. Herhangi bir alt bölüm için 50 ve/veya altı bir puan alan okulların ortalama puanları 71 ve üzeri olsa da “İyileştirilmesi Gereken Etik Okul” kategorisinde değerlendirilecektir.

Not: Burada açıklanmayan diğer hususlar için lütfen Öncü Okul Yöneticileri Derneği Etik Okul Komisyonu ile iletişime geçiniz. [email protected]


[1] Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü MADDE 15 – (1) Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: a) Öğretmenlerin nitelikleri ve yeterliklerinin belirlenmesi ve geliştirilmesine yönelik politikaları oluşturmak, bu amaçla ilgili birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak. b) Bakanlık öğretmenleri ile talepleri hâlinde özel öğretim kurumları eğitim personeline yönelik olarak; meslek öncesi ve meslek içi eğitimi vermek veya verdirmek, gelişmeleri için kurslar açmak veya açtırmak, uzmanlık programları, seminer, sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler düzenlemek. c) Öğretmenlere yönelik olarak verilecek eğitime ilişkin konularda inceleme ve araştırmalar yapmak. ç) Görev alanına giren konularda kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak; bunlarla ortak çalışma, araştırma, eğitim programları düzenlemek, danışma kurulları ve komisyonlar oluşturmak. d) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. (2) Öğretmenlere verilecek meslek öncesi, meslek içi ve diğer eğitimlere ilişkin usûl ve esaslar yönetmelikle belirlenir

 [2] Çalışma grupları MADDE 32 – (1) Bakanlık görev alanına giren konularla ilgili olarak çalışmalarda bulunmak üzere diğer bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör temsilcileri ve konu ile ilgili uzmanların katılımıyla geçici çalışma grupları oluşturabilir.

 [3] Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin gerçekleştirilmesi, yerel yönetimlerin ve sivil toplum örgütlerinin desteğinin alınması, her tür ve seviyedeki eğitim kurumlarıyla işbirliğinin geliştirilmesi, çocuk haklarının korunması ve hayata geçirilmesi amacıyla kurul, komisyon ve ekipler oluşturulur.

 [4] İşbirliği ve protokoller MADDE 212- (1) Okullarda; öğretim programlarının geliştirilmesi, öğretmenlerin hizmetiçi eğitimleri, eğitim ortamlarının iyileştirilmesi, üretimin artırılması, seminer ve projelerin nitelik yönünden geliştirilmesi ve benzeri çalışmalara katkıda bulunmak amacıyla yükseköğretim kurumları, il müdürlükleri, belediyeler, işletmeler, sivil toplum kuruluşları, spor kulüpleri ile diğer resmî ve özel kurum veya kuruluşlarla işbirliği yapılarak her türlü araç-gereç, öğretim elemanı ve diğer imkânlardan yararlanılması için gerekli tedbirler alınır. Bununla ilgili çalışmalar için ilgili kurum, kuruluş ve diğer paydaşlarla protokol düzenlenebilir.

 [5] ı) Eğitim ve öğretimle ilgili kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapmak

 [6] (9) Yönetim kurulu, birlik tahmini bütçesini hazırlar ve genel kurulda görüşülen bütçeyi okul ilan panosu ve internet sayfasında duyurur. (10) İlgili mevzuatına göre tutulan gelir gider kayıtları, eğitim öğretim yılında her dönem en az birer defa velilerin görebileceği şekilde okulun ilan panosunda ve internet sayfasında duyurulur.

[7] Etik kültürün yerleştirilmesi ve eğitimi

Madde 25 — Kurul, etik kültürün yerleştirilmesi ve geliştirilmesi konusunda her türlü çalışmayı yapar, yaptırır, araştırma, yayın, anket, kamuoyu yoklaması, bilimsel toplantılar ve benzeri etkinlikler düzenler, kamu görevlileri için eğitim programları hazırlar, koordine eder, yürütür veya bu konularda bakanlıklar, diğer kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, mahalli idareler ve konusunda uzman sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapabilir.

Etik davranış ilkelerinin, kamu görevlilerine uygulanan temel, hazırlayıcı ve hizmet içi eğitim programlarında yer alması, kurum ve kuruluş yöneticilerince sağlanır.

%d blogcu bunu beğendi: