İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

KVKK Aydınlatma Metni

Etkinlik Katılımcıları İçin

 Kişisel Verilerinin İşlenmesine Yönelik Aydınlatma Metni ve

Açık Rıza Beyanı

 

Öncü Okul Yöneticileri Derneği (Öncü Yöneticiler) ve Derneğimizin sahibi olduğu Öncü Yöneticiler Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. olarak faaliyetlerimizi sürdürürken işlemekte olduğumuz kişisel verilere ve ilgili kişilere saygı duymakta, kişisel verilerin güvenliği hususunda mevcut mevzuat ve evrensel değerler çerçevesinde azami hassasiyeti göstermekteyiz. Bu doğrultuda Öncü Yöneticiler olarak çalışanlarının, üyelerinin, iş ortaklarının ve etkinliklere katılanlar da dâhil olmak üzere ilgili kişilere ilişkin tüm kişilere ait kişisel verilerinin güvenliğini ve gizliliğini önemsiyoruz.

Öncü Yöneticiler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nda yer alan düzenlemelere uygun olarak kişisel veri işleme faaliyetlerini yürütmektedir.

Veri Sorumlusu

‘Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü’ başlıklı KVKK’nın 10’uncu maddesinin 1’inci fıkrasının (a) bendi veri sorumlusunun kimliği konusunda bilgi verilmesi yükümlülüğünü getirmiştir. KVKK’nın 3’üncü maddesinin 1’inci fıkrasının (ı) bendinde veri sorumlusu,’ Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiler’ olarak tanımlanmıştır. KVKK’nın uygulanması bakımından Öncü Okul Yöneticileri Derneği tüzel kişiliği ‘veri sorumlusu’ olacaktır.

İşlenen Kişisel Veriler

Etkinliğe katılırken bizlerle paylaşmış olduğunuz ad, soyad, unvanınız, çalıştığınız işyeri ve telefon ile e-posta adresi gibi iletişim bilgileriniz, eğitim ve iş tecrübesi geçmişiniz, özgeçmiş bilgileriniz, kariyer hedefleriniz, ilgi alanlarınız, memnuniyetleriniz, şikayetleriniz, katıldığınız etkinliğin adı, ödeme bilgileri, etkinlik sırasında toplanan veriler ile çekilen fotoğraf ve videolar Öncü Yöneticiler’in etkinliği gerçekleştirmesi için ihtiyacı olan her türlü veriden oluşmaktadır.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Öncü Yöneticiler tarafından söz konusu kişisel veriler, KVKK’nın 5’inci ve 6’ncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı olarak, KVKK’nın 4’üncü maddesinde belirtilen kişisel veri işleme ilkelerine uygun şekilde işlenmektedir. Öncü Yöneticiler tarafından işlenen kişisel veriler 5253 sayılı Dernekler Kanunu, Dernekler Yönetmeliği, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerimiz de dahil olmak üzere hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, organizasyonel aktivitelere ilişkin hizmet sunmak, etkinliğin gerçekleştirilmesini sağlama ve ödemelerin gerçekleştirilmesi amaçlarıyla işlenmektedir. Etkinlik alanının düzenlenmesi, katılımcıların belirlenmesi, katılımcı kitlesinin analizi, daha sonraki etkinlikler için fikir oluşturması, yaka kartı ya da katılımcı listelerinin oluşturulması için kişisel verileriniz kullanılabilmektedir. Ayrıca, etkinlik fotoğrafları sosyal medya ve Dernek internet sitesinde, basın bültenlerinde tanıtım, bilgilendirme amaçlı olarak paylaşılabilmektedir. Ayrıca onay vermeniz halinde iletişim bilgileriniz sizleri daha sonraki etkinliklerimizden haberdar etme amaçları ile işlenebilmektedir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

Bizlerle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz etkinlik süresince güvenliğin temini amacıyla etkinlik alanı sahibi, etkinlik iş birliği ortakları veya sponsorları gibi üçüncü kişilerle paylaşılabilmektedir. Aynı zamanda ödeme faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi, muhasebe faaliyetlerinin yürütülmesi ve bulut hizmetlerinin sağlanabilmesi amacıyla bahse konu hizmetlerin alındığı işbirliği ortaklarımız ile kişisel verileriniz paylaşılmaktadır. Ayrıca, etkinlik kapsamında elde edilen fotoğraf, video gibi kişisel verileriniz etkinliğin veya kurumun tanıtımı, bilgilendirilmesi ve reklam faaliyetlerinin yürütülmesi amacı ile sosyal medya hesapları aracılığı ile paylaşılabilmektedir. Kişisel verileriniz derneğimiz ve derneğimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini ve dernek stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Kişisel veriler dernek faaliyetlerimizi yürütmek ve sağlıklı iletişimin sağlanması amacıyla Öncü Yöneticiler tarafından “Etkinlik Kayıt Formu” ile internet sitesi veya e-posta aracılığıyla elektronik olarak ya da telefon aracılıyla sözel olarak toplanmaktadır. Kişisel veriler KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydı ile işbu metinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Öncü Yöneticiler bünyesinde işlenen kişisel veriler üyelik süresince güncellenerek işlenebilecektir.

Veri Güvenliği

Öncü Yöneticiler bünyesinde işlenmekte olan tüm kişisel verilerin gizliliğini ve güvenliğini korumaya önem veriyoruz. Bu doğrultuda, kişisel verilere yetkisiz erişim, zarar, kayıp veya ifşa risklerine karşı korumak için gerekli tüm teknik ve idari güvenlik önlemlerini Öncü Yöneticiler almaktadır.

Kişisel Veri Sahibinin KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi [email protected] adresine e-posta göndererek tarafımıza iletebilirsiniz. Öncü Yöneticiler, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVKK’nın 11. maddesi uyarınca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

 

 

Etkinlik Katılımcıları Kişisel Verilerinin İşlenmesine Yönelik Açık Rıza Beyanı

 

Öncü Yöneticiler tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) ilgili hükümlerine uygun olarak bilginize sunulan Öncü Yöneticiler Etkinlik Katılımcılarının Kişisel Verilerin İşlenmesine Yönelik Aydınlatma Metni sınırları çerçevesinde,

 • Etkinlikte çekilen fotoğraf ve video görüntüleri sosyal medya, dernek internet sitesi ve basın bültenlerinde tanıtım ve bilgilendirme amaçlarıyla,
 • İletişim bilgileri, etkinlik hazırlıkları kapsamında kullanılmak ve daha sonraki etkinliklerimizden haberdar etmeye ilişkin olarak etkinlik katılımcılarına ileti ve duyurular gönderme amaçlarıyla,
 • Etkinlik sonrası anket ve değerlendirme çalışmalarına katılma ve değerlendirme amaçlarıyla,

toplanmakta, işlenmekte, ilgili hizmetin gerektiği süre ile sınırlı olarak saklanmakta, güncellenmekte, kullanılmakta, e-ileti ve/veya SMS gönderilmesi ve gönderimleri sağlamak üzere aracı hizmet sağlayıcılar ve hizmet alınacak üçüncü kişilerle işlenmek veya saklanmak üzere yasal düzenlemenin öngördüğü önlemler gözetilerek aktarılmakta, veri koruması ve güvenliği önlemlerine riayet olunarak ilgili üçüncü kişilerle gerekli olduğu ölçüde paylaşılmaktadır.

Yukarıda belirtilen hususlarda gerekli aydınlatma tarafıma yapılmış olup, ayrıca tarafımca Öncü Yöneticiler Etkinlik Katılımcılarına Yönelik Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni okunup anlaşılmıştır. Bu kapsamda, kişisel verilerimin yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenmesine 6698 sayılı KVKK uyarınca açık onay verdiğimi; kişisel verilerimin silinmesi/anonimleştirilmesi veya yok edilmesi için talepte bulunmadığım sürece yukarıda belirtilen veri işleme faaliyetlerine Öncü Yöneticiler tarafından devam edileceğini;

 

□ Açık rızamla onaylıyorum

□ Açık rızamla onaylamıyorum

Ad – Soyad :

Tarih :

İmza :

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

%d blogcu bunu beğendi: