İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Konferansa Davet / Conference Call

ISPC2021 PROGRAM / SCHEDULE

Ana Tema:

2023 Eğitim Vizyonu, Salgın Krizi ve Dijitalleşme Bağlamında Okul Özerkliği

‘Okul Özerkliği’ ana temalı II. Uluslararası Okul Yöneticileri Konferansına sizleri davet etmekten mutluluk duyuyoruz. ISPC2021, okul özerkliği kavramını geniş bir yelpazede ele alacak, dünyada ve Türkiye’deki karşılığına, eğitim sistemlerindeki yansımalarına odaklanacaktır.

Conference Call

Main Theme: School Autonomy in the Crisis of Epidemic and Digitalization

We are pleased to invite you to the 2nd International School Principals Conference (ISPC2021) on ‘School Autonomy’. ISPC2021 will focus on addressing the concept of school autonomy in a wide range and discovering its reflections of different education systems in Turkey and in the world.

ISPC2021 TÜBİTAK tarafından BİDEB 2223B Programı kapsamında desteklenmektedir.

ISPC2021 is supported by TÜBİTAK BİDEB 2223B Program.


Açılış Konferansı/Keynote Speech

SALGIN SÜRECİNDE EĞİTİMİN GELECEĞİNE OKUL ÖZERKLİĞİ BAĞLAMINDA BİR BAKIŞ / A LOOK AT THE FUTURE OF EDUCATION DURING THE COVID-19 PANDEMIC IN THE CONTEXT OF SCHOOL AUTONOMY

Prof. Dr. Burhanettin DÖNMEZ
MEB TTKB Başkanı / President of the Board of Education

SOME THOUGHTS ON SCHOOL AUTONOMY WITHIN A VIRAL ECOLOGY /
VİRAL EKOLOJİ İÇİNDE OKUL ÖZERKLİĞİNE İLİŞKİN BAZI DÜŞÜNCELER

Prof. Dr. Duncan WAITE
Texas State University, USA

Davetli Konuşmacılar / Invited Speakers


Açılış Paneli/ Opening Panel 1

Eğitimin Doğası, Kültürü ve Yapılanması Bağlamında Okul Özerkliği / School Autonomy within the Context of the Nature, Culture, and Structuring of Education


Açılış Paneli/ Opening Panel 2

Özel Eğitim Okullarında Özerklik: Anlam ve İşlev/Autonomy in Special Education Schools: Concept and Function


Panel 1

Future of Education Actions and Schools/Eğitimin Geleceği: Eylemler ve Okullar


Panel 2

Alternatif Okullarda Özerklik/Autonomy in Alternative Schools


Panel 3

Okul Özerkliği: Kavramsal, Hukuki ve Politik Arka Plan / School Autonomy: Conceptual, Legal, and Political Perspectives


Atölye Liderleri / Workshop Leaders


Bildiriler / Oral Presentation


İyi Örnekler / Good Practices


ISPC2021’de Türkiye, bölge ve dünya ölçeğinde ‘okul özerkliği’ ile ilgili aşağıdaki konuların ele alınması amaçlanmaktadır. Aşağıdaki listede yer almayan fakat ana tema ile ilişkili benzer konularda da bildiri, atölye ve iyi örnek önerileri kabul edilecektir.

Okul düzeyinde yetki devri

Okul özerkliği

Öğretmen özerkliği

Öğrenci özerkliği

İçerik özerkliği

Finansal özerklik

Yükseköğretimde özerklik

Subthemes

ISPC2021 aims to address the following issues related to ‘school autonomy’ on a region and world scale. In addition; papers, workshops and good example suggestions on similar topics not included in the list below but related to the main theme will be accepted as well.

Autonomy of School Administrators

School Autonomy

Teacher Autonomy

Learner Autonomy

Autonomy in Curriculum

Financial Autonomy

Autonomy in Higher Education


Etkinlikler / Activities

ISPC2021’de yedi farklı etkinlik türü yer alacaktır.
Seven different types of events will take place in ISPC 2021.

Çağrılı Konuşmalar Keynote Speeches

Sözlü Bildiriler Oral Presentations

Poster Bildiriler Poster Presentations

Forumlar Forums

Paneller Panels

Yuvarlak Masa Toplantıları Round Table Meetings

Atölyeler Workshops

İyi Örnekler Good Practices